Usher, Nikki, University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados Unidos